Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά στην Ιστοσελίδα του Κωνσταντίνου Κουβαρά, ο οποίος ενεργεί και ως Διαχειριστής της παρούσας ιστοσελίδας (εφεξής, χάριν συντομίας, ο «Διαχειριστής»).

1. Αντικείμενο της παρούσας Ενημέρωσης

1.1. Ο Διαχειριστής ενεργεί υπό την ιδιότητά του ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας κατά τη λειτουργία της Ιστοσελίδας.

1.2. Στο πλαίσιο χρήσης της Ιστοσελίδας ο χρήστης δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να καταχωρήσει προσωπικά δεδομένα του στις εξής περιπτώσεις:

α) Στην εγγραφή του στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter), όπου καταχωρεί τα εξής δεδομένα: Όνομα, Επώνυμο, email.

β) Στην εγγραφή του σε εθελοντικές δράσεις όπου καταχωρεί τα εξής δεδομένα: Όνομα, Επώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας.

γ) Στη φόρμα επικοινωνίας για να υποβάλει ένα αίτημα, ερώτημα ή σχόλιο όπου καταχωρεί τα εξής δεδομένα: Όνομα, Επώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας.

1.3. Σε συμμόρφωση με το ισχύον εθνικό και ενωσιακό νομικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] (εφεξής «ΓΚΠΔ»), καθώς και του Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019), ο Διαχειριστής της παρούσας Ιστοσελίδας κοινοποιεί την παρούσα ενημέρωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό να παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων επαρκή ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται.

2. Σκοπός Επεξεργασίας και Νόμιμη Βάση για την επεξεργασία

2.1. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η καλύτερη δυνατή πολιτική επικοινωνία του Διαχειριστή της Ιστοσελίδας με τους χρήστες, η προώθηση του ενημερωτικού δελτίου (newsletter) σε τακτά χρονικά διαστήματα για την ενημέρωση σχετικά με δράσεις του ή άλλο συναφές περιεχόμενο, καθώς και η συμμετοχή όσων χρηστών το επιθυμούν σε εθελοντικές δράσεις που διοργανώνονται. 

2.2. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του προαναφερθέντος σκοπού γίνεται με τη συγκατάθεση του υποκειμένου, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο (α) του ΓΚΠΔ, την οποία έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

3. Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας

Οι κατηγορίες δεδομένων των φυσικών προσώπων που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι:

α) Στην εγγραφή στο Newsletter: Όνομα, Επώνυμο, email.

β) Στην εγγραφή σε εθελοντικές δράσεις όπου καταχωρεί τα εξής δεδομένα: Όνομα, Επώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας.

γ) Στη φόρμα επικοινωνίας: Όνομα, Επώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας.

4. Διαβίβαση δεδομένων

H Ιστοσελίδα διαβιβάζει ορισμένα δεδομένα σας σε συνεργαζόμενες εταιρείες, προκειμένου να  λάβει ορισμένες βασικές υπηρεσίες, όπως η ιστοφιλοξενία (web hosting) και υπηρεσίες online προώθησης. Οι εταιρείες αυτές (εκτελούντες την επεξεργασία) επεξεργάζονται τα δεδομένα σας μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και μόνο για λογαριασμό και κατ’ εντολή της Ιστοσελίδας, με την εξαίρεση τυχόν έννομων υποχρεώσεων. Κατά τη διαβίβαση των δεδομένων σας, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί το βέλτιστο δυνατό επίπεδο ασφαλείας.

Η αποστολή του ενημερωτικού δελτίου γίνεται, με τη ρητή συγκατάθεσή σας, μέσω του «Mailchimp», μιας πλατφόρμας αποστολής ενημερωτικών δελτίων του παρόχου Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE 5000, Atlanta, GA 30308, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Για τη διαβίβαση έχουν τεθεί σε εφαρμογή Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες και Συμφωνητικό Επεξεργασίας Δεδομένων, ενώ λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Αναλυτικές πληροφορίες για την προστασία των δεδομένων σας και τη συμμόρφωση του Mailchimp μπορείτε να βρείτε εδώ.

5. Περίοδος και τόπος τήρησης Δεδομένων

Τα δεδομένα αποθηκεύονται αποκλειστικά και μόνο για χρονικό διάστημα το οποίο είναι απαραίτητο για τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας. Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στου διακομιστές της Ιστοσελίδας, οι οποίοι φιλοξενούνται σε κέντρο δεδομένων που βρίσκεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζονται πάντοτε κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που απαιτούνται ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε παραβίασή τους.

6. Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

6.1. Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν, στον βαθμό που η άσκηση των δικαιωμάτων είναι συμβατή με τη λειτουργία της Ιστοσελίδας. Τα δικαιώματα αυτά σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ είναι τα ακόλουθα:

I. Το Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, προκειμένου τα υποκείμενα να ενημερωθούν για το ποια δεδομένα τους τυγχάνουν επεξεργασίας, για ποιο λόγο και τους τυχόν αποδέκτες τους.

II. Το Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων, προκειμένου να διορθωθούν τυχόν λάθη, ανακρίβειες και ελλείψεις των δεδομένων των υποκειμένων.

III. Το Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων, προκειμένου, υπό τις προϋποθέσεις του Κανονισμού, να διαγραφούν τα δεδομένα των υποκειμένων από τα αρχεία που τηρούνται.

IV. Το Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων, σε περίπτωση που έχει ασκηθεί το δικαίωμα της εναντίωσης και η απόφαση εκκρεμεί και σε περίπτωση που τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό σκοπό αλλά για νομικούς λόγους δεν μπορούν ακόμη να διαγραφούν.

V. Το Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων προκειμένου το υποκείμενο να παραλάβει τα δεδομένα του σε ηλεκτρονική μορφή και να τα διαβιβάσει σε τρίτον.

VI. Το Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων, καθώς και της ανάκλησης συγκατάθεσης, όπου το υποκείμενο μπορεί να ανακαλέσει – εφ’ όσον είχε απαιτηθεί – την συγκατάθεσή του, χωρίς η ανάκληση αυτή να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε προ της ανάκλησης της συγκατάθεσης.

6.2. Ο Διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί να ικανοποιήσει εν όλω ή εν μέρει σχετικό αίτημα που λαμβάνει από το υποκείμενο δεδομένων, μόνο όταν αυτή η δυνατότητα προβλέπεται από τον ΓΚΠΔ ή την εθνική νομοθεσία.

6.3. Αιτήματα τα οποία αφορούν την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων της παραγράφου 6.1 εξετάζονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, αν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, όπως περιλαμβάνεται στην παρούσα ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας info@konstantinoskouvaras.gr

7. Δικαίωμα Προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ») για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών τους δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα της ΑΠΔΠΧ www.dpa.gr